Regulamin

 1. Wykupienie biletu oznacza zawarcie umowy o przewóz pomiędzy Przewoźnikiem a pasażerem na określonych niż warunkach.
 2. Bilet nie uprawnia innej osoby niż ta, której dane personalne wpisano do biletu i ważny jest przez 6 m-cy od daty wyjazdu.
 3. Pasażer zobowiązany jest aby zgłosić na 15 minut przed planowanym odjazdem, jak również do oczekiwania na pojazd do 3 godzin od ustalonej godziny odjazdu (korki, warunki atmosferyczne, inne zdarzenia losowe).
 4. Przewoźnik nie odpowiada za opóźnienia wynikłe z przyczyn niezależnych od Przewoźnika (awaria pojazdu, korki, postoje na granicach, czynniki atmosferyczne, itp.).
 5. W czasie podróży w pojeździe obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu w tym także piwa, palenia tytoniu oraz używania środków odurzających.
 6. Przewoźnik ma prawo odmowy zabrania Pasażera z ważnym biletem na przejazd, jeżeli ten znajduje się w stanie nietrzeźwym, po spożyciu środków odurzających lub zachowuje się agresywnie.
 7. Zmiany terminu, rezygnacje zgłoszenia powrotu są ważne tylko po zgłoszeniu w biurze Przewoźnika telefonicznie lub osobiście.
 8. Nie wystawia się duplikatu biletu i nie zwraca należności za bilety zagubione.
 9. W przypadku awarii pojazdu Przewoźnik dołoży wszelkich starań, aby podróż była kontynuowana w możliwie najkrótszym czasie.
 10. Przewoźnik ma prawo zażądać opuszczenia pojazdu w przypadku, gdy pasażer:
  – nie przestrzega warunków umowy o przewóz lub znajduje się w stanie nietrzeźwym,
  – zachowuje się w sposób uciążliwy dla innych pasażerów,
  – nie posiada wymaganych przepisami ważnych dokumentów stwierdzających jego tożsamość,
  – dopuści się wykroczeń celno-dewizowych, a wyjaśnienie spraw z tym związanych z odpowiednimi służbami kontrolnymi trwa dłużej niż 30 minut.
 11. Pasażer ma bezwzględny obowiązek zapinania pasów bezpieczeństwa, zabrania się chodzenia po pojeździe w trakcie jazdy.
 12. Dopuszczalny bagaż opłacony w cenie biletu to 25 kg i wymiarach 100x50x30 cm oraz bagaż podręczny 5 kg. Nadbagaż będzie zabierany w miarę wolnego miejsca i możliwości pojazdu pod warunkiem, że nie zagraża to bezpieczeństwu i nie powoduje zmniejszenia komfortu podróżowania pasażerów.
 13. Za bagaż w przestrzeni bagażowej oraz we wnętrzu pojazdu, jak również jego zawartość Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności.
 14. Podczas podróży pasażer zobowiązany jest do przestrzegania poleceń i zaleceń kierowcy lub pilota.
 15. Przewoźnik nie ponosi konsekwencji za samowolne oddalanie się od pojazdu i związane z tym następstwa.
 16. Za zanieczyszczenia pojazdu pobierana będzie opłata 300 zł na rzecz kosztów czyszczenia (np. zabrudzenie siedzenia podczas spożywania posiłków), za zanieczyszczenia tapicerki lub inne dokonane uszkodzenia z winy podróżnego, podróżny odpowiada osobiście w pełnym wymiarze. W celu zabezpieczenia ściągalności tej kwoty obsługa może zatrzymać bagaż jako kaucję oraz zażądać pisemnego zobowiązania zapłaty Przewoźnikowi za wyrządzone szkody.
 17. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za osoby niepełnoletnie podróżujące bez opieki prawnego opiekuna.
 18. Przewoźnik zastrzega sobie prawo zmiany godziny odjazdu w stosunku do podanej godziny odjazdu wcześniej, o czym informuje pasażera.
 19. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za zatrzymanie pasażera przez policję lub służby celno-graniczne.
 20. Przewoźnik przyjmuje reklamacje na piśmie w siedzibie firmy w terminie do 14 dni od daty przejazdu.